دل نوشته های یک بچه هیئتی....

نوشته ها ی منو نقد کنید تا بهتر بنویسم....

دل نوشته های یک بچه هیئتی....

نوشته ها ی منو نقد کنید تا بهتر بنویسم....

دل نوشته های یک بچه هیئتی....

به امید ظهور. . .

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۰ مطلب با موضوع «اجتماع» ثبت شده است

 • ۳
 • ۰

پسر ها

سلام دوستان این تنها مطلبی هست که از خودم نیست و‌چون‌خییلی باهاش حال کردم میذارم شما هم استفاده کنید یاعلی


می گـفت:

پسـرها چقـدر چشـم نـاپـاک شـده انـد ...


یک بـار پشـت سـرش راه افتـادم ... 

در کوچـه اول ، پسـر جـوانی ایسـتاده بود ! 

تا نگـاهش به او و مانتـوی تنـگش افتـاد نیشـخندی زد و به سـر تا پـای انـدام دخـتر خیـره شـد ... 


همـان پسـر 

وقـتی مـن از جلـویش عبـور کـردم ...

 سـرش را پایـین انداخت و سرگـرم گوشی مـوبایلـش شـد ! 


در کوچـه دوم که کمـی هـم تنـگ بـود ..


چنـد پسـر در حـال حـرف زدن و بلـند بلـند خندیدن بودنـد.


دخـتر که نزدیکـشان شـد ،

نگـاه ها هـمه سمـت انـدام ...

و موهـای بلـند دخـترک چرخـید. 

یکـی از پسـر ها نیشـخندی زد

و دیگـری کاغـذی را در کـیف دخـتر انداخـت.

 تنـه دخـتر ، هنـگام عبـور از آن کوچه تنگ به تنـه پسـر ها خـورد !


همـان پسـر ها ، وقـتی مـن نزدیک شـدم ... 

راه را بـرای عبـور مـن باز کـردند و صـدایشـان را پایـین آوردنـد.


و همیـنطور در کوچه سـوم ،

خیـابـان ،

بـازار ..اصـلا قبـول چشـم ها هـمه نـاپـاک ...! 


امـا ◄تــــو

چـرا با  بـی حجـابی ،

طعـمه شـان میـشوی بانـو ...؟!بانـــــــــــــو!
پریشان است گیسویت ولی...


ولی پریشان تر از گیسوی تو پسری است که

میخواهد نگاهش را نگه دارد...


مگذار دلش را پریشانی گیسوانت بلرزاند...

شاید دل او دار و ندار بانوی دیگریست....

..................................................

            


 • mahdi ranjbar
 • ۱
 • ۰

این روز ها برخی مردم یادشان رفته است که هدف از کار کردنشان چیست !

برای چه چیزی کار می کنند؟

می خواهند چه چیزی به دست بیاورند؟

می خواهند به کجا برسند؟

ساعت ها و روز ها و ماه ها و سال ها سخت کار می کنند تا یک لقمه نان حلال به دست بیاورند و زندگی خوب و راحتی داشته باشند. ولی برخی این هدف را یادشان می رود !

چرا که با یک کار همه ی درآمد هایی را که داشته اند را حرام می کنند و دیگر این پول با پول دزد هایی که با کمترین زحمت ماشین یا هر چیزی را می دزدند و آب می کنند هیچ فرقی ندارد.

خب هدف اگر پول حلال است چرا آن را حرام می کنند؟

و اگر هدف پول حرام است چرا این قدر زحمت می کشند؟ • mahdi ranjbar
 • ۱
 • ۰

در زمانه ی ما در جنگ نرم شال و روسری ها از ضعیف بودن تدارکات ارتباطی صاحبانشان با خدا عقب نشینی کرده اند.

در زمانه ی ما هستند رفاقت هایی که ستون هایشان فحش های ناموسی است.

در زمانه ی ما برخی مردم با این که بیشتر نشانه های یک زن را دارند ولی باز هم خود را مرد معرفی می کنند!

در زمانه ی ما بیشر مردم هنگام دیدن یک سوسک آن را له می کنند و غافلند از آیه ی ششم سوره ی عادیات که قبل از سوسک باید خودشان را له کنند.

در زمانه ی ما با گفتن حدیثی در مورد دروغ که دروغ کلید تمام بدی هاست دیگر اجازه ی اجرا نداری. . . 

 • mahdi ranjbar
 • ۱
 • ۰

مدتی است 

به جای این که مردم

 آب را مصرف کنند دارند

 مصرف را آب 

می کنند. . .


 • mahdi ranjbar
 • ۱
 • ۰

و این روز ها خبر از 

قطع شدن دستان چادری به گوش می رسد که

 زمانی برای حفاظت از مادرمان

 خاکی شد. . . . . . . 

 • mahdi ranjbar
 • ۲
 • ۰

 

در زمانه ی ما برخی از مردم با اینکه دستشان به دهانشان می رسد ولی باز هم چشم بر روی مال دیگران دوخته اند.

در زمانه ی ما مردم حاضرند برای خرید یک وسیله ی خارجی پول های هنگفتی بدهند ولی از دادن نصف آن پول برای خرید یک وسیله ی ایرانی امتناع می کنند.

ادامه در ادامه ی مطلب . . . 

 • ۱
 • ۰

تراکت....

تصرف فرصت ها را از دست ندهیم.

فرصت ها آوانس هایی هستند که خداوند برای بندگانش

قرار می دهد.

فرصت ممکن است در غبال یک تراکت سراغ شما بیاید

،همانطور که سراغ خیلی ها می رود ، ولی با یک متشکرم

آن را رد می کنند.برخی هم آن را می گیرند و نخوانده

پاره می کنند و افرادی هم هستند که آن را می گیرند ،

می خوانند و استفاده می کنند و فرصت را غنیمت می شمارند.

و هستند افرادی که با یک تراکت از آلودگی های زمانه 

بیرون کشیده و رضایی می شوند....

تراکت ها را از دست ندهید. . .

 

اَلفُرصَتُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب

فرصت ها مانند ابر هایی درگذرند.

 • mahdi ranjbar
 • ۱
 • ۰

در زمانه ی ما مردم برای رفتن به یک مکان نزدیک هم با ماشین شخصی خود می روند ولی باز هم از دولت و . . . از آلودگی هوا اعلام نارضایتی می کنند!

در زمانه ی ما مردم پسران و دختران فامیل را هم محرم خود می دانند!

در زمانه ی ما مردم بعضی از گناهان خود را سبک می شمارند غافل از این حدیث امام علی«ع» : سخت ترین گناهان اینکه مردم آن را سبک بشمارند.

بانو های زمانه ی ما از برداشتن کیف های چند کیلویی بدشان نمی آید ولی از سرکردن یک چادر حداکثر نیم کیلویی میترسند!

بقییه در ادامه ی مطلب...

 • ۲
 • ۰

در زمانه ی ما مردم نائب امام زمان «عج» را فقط به عنوان یک رهبر یا 

یک فرد عادی قبول دارند نه به عنوان نائب امام زمان «عج».

در زمانه ی ما بچه ها از فحش دادن جلوی دوستان خجالت نمی کشند 

ولی از نماز خواندن جلوی دوستان خجالت می کشند!

در زمانه ی ما با اینکه باران کم می بارد اما شال و روسری ها آب رفته اند!

 • ۱
 • ۰

زمانه ی بد...

این روز ها زمانه ، زمانه ی بدی شده است.....

 

دختر ها پسر شده اند ولی همچنان شوهر می کنند!


پسر ها دختر شده اند ولی همچنان زن میگیرند!