دل نوشته های یک بچه هیئتی....

نوشته ها ی منو نقد کنید تا بهتر بنویسم....

دل نوشته های یک بچه هیئتی....

نوشته ها ی منو نقد کنید تا بهتر بنویسم....

دل نوشته های یک بچه هیئتی....

به امید ظهور. . .

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دل نوشته های یک بچه هیئتی» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

مادر...

"مادر"

لطفا از پهلو خوانده شود.

 • mahdi ranjbar
 • ۰
 • ۰

مشکل اصلی

مشکل اصلی ما این است که نمیدانیم مشکل اصلی ما چیست!
 • mahdi ranjbar
 • ۰
 • ۰

المپیک

هدف از تماشای بازی های المپیک 

دیدن بازیست

یا تماشاگران؟


 • mahdi ranjbar
 • ۰
 • ۰

هشتگ_دلتنگی

بیا و بازم حالمو تماشایی کن

ببر منو صحن خودت گریه کنم تماشام کن

#دلم_تنگیده_واست

 • mahdi ranjbar
 • ۰
 • ۰

اشک و شک

و اشک ها 

شَک هارا میشویند

چه اشک هایی کہ گره از مشکلاتِ مشکوک باز نکردند.

 • mahdi ranjbar
 • ۱
 • ۰

دل تنگی

چقدر دلم تنگ شده

برای تو

برای از تو نوشتن

برای با تو بودن حتی اندکی 

برای باریدن حتی ذره ای

چقدر تنگ شده است لامصب 

باز هم هوای با تو بودن دارد

رخصت بده آقا

لیاقت میخواهد:)

Wed Apr 13 17:11:33 GMT+04:30 2016

 • mahdi ranjbar
 • ۳
 • ۰

پسر ها

سلام دوستان این تنها مطلبی هست که از خودم نیست و‌چون‌خییلی باهاش حال کردم میذارم شما هم استفاده کنید یاعلی


می گـفت:

پسـرها چقـدر چشـم نـاپـاک شـده انـد ...


یک بـار پشـت سـرش راه افتـادم ... 

در کوچـه اول ، پسـر جـوانی ایسـتاده بود ! 

تا نگـاهش به او و مانتـوی تنـگش افتـاد نیشـخندی زد و به سـر تا پـای انـدام دخـتر خیـره شـد ... 


همـان پسـر 

وقـتی مـن از جلـویش عبـور کـردم ...

 سـرش را پایـین انداخت و سرگـرم گوشی مـوبایلـش شـد ! 


در کوچـه دوم که کمـی هـم تنـگ بـود ..


چنـد پسـر در حـال حـرف زدن و بلـند بلـند خندیدن بودنـد.


دخـتر که نزدیکـشان شـد ،

نگـاه ها هـمه سمـت انـدام ...

و موهـای بلـند دخـترک چرخـید. 

یکـی از پسـر ها نیشـخندی زد

و دیگـری کاغـذی را در کـیف دخـتر انداخـت.

 تنـه دخـتر ، هنـگام عبـور از آن کوچه تنگ به تنـه پسـر ها خـورد !


همـان پسـر ها ، وقـتی مـن نزدیک شـدم ... 

راه را بـرای عبـور مـن باز کـردند و صـدایشـان را پایـین آوردنـد.


و همیـنطور در کوچه سـوم ،

خیـابـان ،

بـازار ..اصـلا قبـول چشـم ها هـمه نـاپـاک ...! 


امـا ◄تــــو

چـرا با  بـی حجـابی ،

طعـمه شـان میـشوی بانـو ...؟!بانـــــــــــــو!
پریشان است گیسویت ولی...


ولی پریشان تر از گیسوی تو پسری است که

میخواهد نگاهش را نگه دارد...


مگذار دلش را پریشانی گیسوانت بلرزاند...

شاید دل او دار و ندار بانوی دیگریست....

..................................................

            


 • mahdi ranjbar
 • ۲
 • ۰

ناموس...

در زمانه ی ما هستند کسانی که چشمانشان را با نخ شهوت به ناموس دیگران دوخته اند و نمی توانند ببینند دیده هایی را که ناموسشان را دید می زنند!!!!

 • mahdi ranjbar
 • ۳
 • ۰

چادر خاکی. . .

چادر تنها چیزیست که اگر خاکی شود،

ارزشمند تر می شود. . .


 • mahdi ranjbar
 • ۲
 • ۰

زیارتمان قبول. . .

دلمان در صحن جامع بسی رضوی شد. . . 

زیارتمان قبول. . . 

 • mahdi ranjbar